ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ท่าสะอ้าน เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน 13.550782305687624 100.99850462205802 เสียงทั่วไป 2020-09-24 14:00:00 L90 66.4000 dB(A) วิธีการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช่าติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ท่าสะอ้าน เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน 13.550782305687624 100.99850462205802 เสียงทั่วไป 2020-09-24 14:00:00 Ldn 71.7000 dB(A) วิธีการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช่าติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ท่าสะอ้าน เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน 13.550782305687624 100.99850462205802 เสียงทั่วไป 2020-09-24 14:00:00 Leq 24 hrs 67.7000 dB(A) วิธีการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช่าติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ท่าสะอ้าน เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน 13.550782305687624 100.99850462205802 เสียงทั่วไป 2020-09-24 14:00:00 Lmax 97.5000 dB(A) วิธีการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช่าติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)