ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
ทดสอบ จุดตรวจวัดน้ำ1 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก แขวงสุริยวงศ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร 13.690471 100.565830 คุณภาพน้ำผิวดิน 2022-09-12 00:42:00 ค่า PH 7.50 PH
ทดสอบ จุดตรวจวัดน้ำ1 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก แขวงสุริยวงศ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร 13.690471 100.565830 คุณภาพน้ำผิวดิน 2022-09-13 00:05:00 ค่า PH 8.00 PH