ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ความขุ่น (Turbidity) 2.7000 NTU Nephelometric Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 23.0000 Most Probable Number Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 13.0000 Most Probable Number Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 อุณหภูมิ (Temperature) 29.4000 oC Thermometer
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) 2.1000 mg/l DO Meter
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ฟอสเฟต (PO43-) 0.0010 mg/l Ascobic Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 169.0000 mg/l Dried at 103-105oC
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 บีโอดี (BOD) 0.3000 mg/l 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 0.8000 mg/l Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity 377.6000 uS/cm Electrical Conductivity Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ความโปร่งแสง (Transparent) 1.0000 cm Secchi Disc
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.8000 Electrometric Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ความเค็ม (Salinity) 0.2000 Ppt Electrometric Method
ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง คลองชลประทาน ระยอง อำเภอบ้านค่าย บางบุตร อบต.บางบุตร 12.814922009906217 101.32500302201248 คุณภาพน้ำผิวดิน 2021-08-05 23:45:00 ไนเตรต (์NO3) 0.1180 Spectrophotometric Method