ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ความขุ่น (Turbidity) 0.0050 NTU Thermometer
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) -0.0030 MPN/100ml Most Probable Number Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 0.0030 MPN/100ml Electrometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 อุณหภูมิ (Temperature) 0.0020 oC Spectrophotometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) 0.0030 mg/l Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ฟอสเฟต (PO43-) 0.0030 mg/l Spectrophotometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 0.0030 mg/l Ascobic Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 0.0030 mg/l Dried at 103-105oC
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 บีโอดี (BOD) 0.0030 mg/l Nephelometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 0.0040 mg/l Dried at 103-105oC
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity 0.0040 uS/cm Dried at 103-105oC
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ความโปร่งแสง (Transparent) 0.0060 cm Nephelometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.0000 Electrometric Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ความเค็ม (Salinity) -0.0020 Ppt Electrical Conductivity Method
ระบบบำบัดน้ำเสีย หน้าบ่อบำบัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ 8.084588 98.907280 คุณภาพน้ำผิวดิน 2023-01-19 14:07:00 ไนเตรต (์NO3) 0.0030 mg/l Ascobic Method