ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 BOD 123.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 PO43 25.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 PH 12.0000 Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 NO3- 0.2000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 NH3 2.3000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 DO 25.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-23 22:09:00 COD 234.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 PH 12.0000 Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 NO3- 12.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 NH3 12.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 DO 12.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 COD 12.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 BOD 12.0000 mg/l Test Kits
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บึงแก่นนคร1 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.41019453132652 102.83614604653107 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 22:12:00 PO43 12.0000 mg/l Test Kits