ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.444993 102.814823 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2023-01-23 22:24:00 CO 1 hr. 11.0000 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method
ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.444993 102.814823 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2023-01-23 22:24:00 CO 8hr. 11.0000 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method
ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.444993 102.814823 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2023-01-23 22:24:00 NO2 1 hr. 11.0000 ppm NO2 Analyzer Chemiluminescence Method
ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.444993 102.814823 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2023-01-23 22:24:00 PM10 24 hrs. 11.0000 mg/m3 CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method
ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.444993 102.814823 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2023-01-23 22:24:00 TSP 24hrs. 11.0000 ug/m3 High volume gravimetric method