ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 BOD 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 COD 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 DO 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 NH3 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 NO3- 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 PH 1.0000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ในเมือง เทศบาลนคร ขอนแก่น 16.448776 102.852692 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-24 09:10:00 PO43 1.0000 mg/l Test Kits