ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.681692 100.197707 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:34:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.681692 100.197707 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:34:00 NH3 0.5000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.681692 100.197707 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:34:00 NO3- 0.1500 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.681692 100.197707 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:34:00 PH 7.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่1 แม่น้ำลาว เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.681692 100.197707 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:34:00 PO43 0.5000 mg/l Test Kits