ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687655 100.192914 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:42:00 COD 60.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687655 100.192914 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:42:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687655 100.192914 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:42:00 NO3- 0.1500 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687655 100.192914 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:42:00 PH 7.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่2 แม่น้ำอิง(ท่าวังผา) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687655 100.192914 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:42:00 PO43 0.1000 mg/l Test Kits