ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687586 100.188972 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:44:00 COD 30.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687586 100.188972 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:44:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687586 100.188972 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:44:00 NO3- 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687586 100.188972 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:44:00 PH 7.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่3 จุดรวมแม่น้ำอิงลาว(หลังทต.) เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.687586 100.188972 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:44:00 PO43 0.2000 mg/l Test Kits