ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 5 ตรงข้ามบ้านพี่อาจ(เทคนิคมอเตอร์แอร์) *แอมโมเนีย>10,ไนเตรทน้อยกว่า0.2* เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.689065 100.196426 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:52:00 COD 60.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 5 ตรงข้ามบ้านพี่อาจ(เทคนิคมอเตอร์แอร์) *แอมโมเนีย>10,ไนเตรทน้อยกว่า0.2* เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.689065 100.196426 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:52:00 PH 7.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 5 ตรงข้ามบ้านพี่อาจ(เทคนิคมอเตอร์แอร์) *แอมโมเนีย>10,ไนเตรทน้อยกว่า0.2* เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.689065 100.196426 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 15:52:00 PO43 5.0000 mg/l Test Kits