ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 7 สะพานหลังรร.ทต. *ฟอสเฟส>0.1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690971 100.191444 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:03:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 7 สะพานหลังรร.ทต. *ฟอสเฟส>0.1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690971 100.191444 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:03:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 7 สะพานหลังรร.ทต. *ฟอสเฟส>0.1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690971 100.191444 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:03:00 NO3- 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 7 สะพานหลังรร.ทต. *ฟอสเฟส>0.1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690971 100.191444 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:03:00 PH 7.5000 Test Kits