ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690544 100.202576 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:06:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690544 100.202576 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:06:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690544 100.202576 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:06:00 NO3- 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690544 100.202576 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:06:00 PH 6.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 8 แยกต้นจามจุรีเวียงเหนือ เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.690544 100.202576 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:06:00 PO43 0.1000 mg/l Test Kits