ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 9 หลังบ้านลุงจันทร์ (แยกบ้านครูอั๋น) *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692107 100.200126 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:10:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 9 หลังบ้านลุงจันทร์ (แยกบ้านครูอั๋น) *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692107 100.200126 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:10:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 9 หลังบ้านลุงจันทร์ (แยกบ้านครูอั๋น) *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692107 100.200126 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:10:00 PH 7.0000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 9 หลังบ้านลุงจันทร์ (แยกบ้านครูอั๋น) *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692107 100.200126 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:10:00 PO43 0.2000 mg/l Test Kits