ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 10 สะพานธาราริน *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง ตับเต่า เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692904 100.199677 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:18:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 10 สะพานธาราริน *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง ตับเต่า เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692904 100.199677 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:18:00 NH3 0.2000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จุดที่ 10 สะพานธาราริน *ไนเตรท<0.2 เชียงราย อำเภอเทิง ตับเต่า เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.692904 100.199677 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:18:00 PO43 0.1000 mg/l Test Kits