ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 1 สระน้ำหน้ารร. *ไนเตรทน้อยกว่า1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.683945 100.199330 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:25:00 COD 0.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 1 สระน้ำหน้ารร. *ไนเตรทน้อยกว่า1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.683945 100.199330 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:25:00 NH3 1.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 1 สระน้ำหน้ารร. *ไนเตรทน้อยกว่า1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.683945 100.199330 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:25:00 PH 7.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 1 สระน้ำหน้ารร. *ไนเตรทน้อยกว่า1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.683945 100.199330 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:25:00 PO43 0.2000 mg/l Test Kits