ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686588 100.199205 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:29:00 COD 120.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686588 100.199205 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:29:00 NH3 10.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686588 100.199205 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:29:00 NO3- 5.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686588 100.199205 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:29:00 PH 2.5000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686588 100.199205 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:29:00 PO43 0.2000 mg/l Test Kits