ชื่อโครงการ ชื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ตำบล อปท. lat lng ประเภทการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด parameter ค่าที่ตรวจวัด หน่วยวัด วิธีการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 3 โรงอาหารจุดน้ำออก *ไนเตรทน้อยกว่า 1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686589 100.199206 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:33:00 COD 60.0000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 3 โรงอาหารจุดน้ำออก *ไนเตรทน้อยกว่า 1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686589 100.199206 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:33:00 NH3 0.5000 mg/l Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 3 โรงอาหารจุดน้ำออก *ไนเตรทน้อยกว่า 1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686589 100.199206 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:33:00 PH 5.0000 Test Kits
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จุดที่ 3 โรงอาหารจุดน้ำออก *ไนเตรทน้อยกว่า 1 เชียงราย อำเภอเทิง เวียง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 19.686589 100.199206 คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย 2023-01-25 16:33:00 PO43 1.5000 mg/l Test Kits