กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางความ-เขาดิน (สะพานขามแม่น้ำบางปะกง)

ผลการตรวจวัดของสถานี : โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทการตรวจวัด : เสียงทั่วไป
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : เครื่องมือวัดระดับเสียง ยี่ห้อ RION รุ่น NL-42 serial No. 00509251
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา อำเภอ : อำเภอบางปะกง ตำบล : ท่าสะอ้าน
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2020-09-24 14:00:00 66.4000 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) วิธีการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช่าติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)