กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ทดสอบ

ผลการตรวจวัดของสถานี : จุดตรวจวัดที่ 1

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ 1
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อำเภอ : เขตดุสิต ตำบล : แขวงดุสิต
ส่วนท้องถิ่น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2022-09-01 14:46:00 10.00 ppm 0 ppm 0 ppm Infrared Detection