กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ทดสอบ

ผลการตรวจวัดของสถานี : จุดตรวจวัดน้ำ1

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดิน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : สถานี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อำเภอ : เขตบางรัก ตำบล : แขวงสุริยวงศ์
ส่วนท้องถิ่น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2022-09-13 00:05:00 8.00 PH 4 PH 5 PH
2 2022-09-12 00:42:00 7.50 PH 4 PH 5 PH