กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบตร-ต.ชุมแสง จ.ระยอง

ผลการตรวจวัดของสถานี : คลองชลประทาน

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดิน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Grab Sampling
จังหวัด : ระยอง อำเภอ : อำเภอบ้านค่าย ตำบล : บางบุตร
ส่วนท้องถิ่น : อบต.บางบุตร

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2021-08-05 23:45:00 2.7000 NTU 0 NTU 0 NTU Nephelometric Method