กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช

ผลการตรวจวัดของสถานี : บ้านเลขที่ 19/5 หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทการตรวจวัด : เสียงจากอากาศยาน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : เครื่องมือวัดระดับเสียง ยี่ห้อ 01dB รุ่น DUO serial No. 11098
จังหวัด : นครศรีธรรมราช อำเภอ : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตำบล : ท่างิ้ว
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่างิ้ว

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2019-02-12 00:01:00 6.5400 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
2 2019-02-11 00:00:00 7.6500 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
3 2019-02-10 00:00:00 6.0400 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
4 2019-02-09 00:00:00 7.3500 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
5 2019-02-08 00:00:00 6.8100 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
6 2019-02-07 00:00:00 7.9700 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
7 2019-02-06 00:00:00 9.0500 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน