กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการตรวจวัดของสถานี : หน้าบ่อบำบัด

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดิน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : ph
จังหวัด : กระบี่ อำเภอ : อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล : ปากน้ำ
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองกระบี่

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-19 14:07:00 0.0050 NTU 0 NTU 0 NTU Thermometer