กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวัดของสถานี : บึงแก่นนคร1

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Test kit
จังหวัด : ขอนแก่น อำเภอ : อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบล : ในเมือง
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนคร ขอนแก่น

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-24 22:12:00 12.0000 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Test Kits
2 2023-01-23 22:09:00 123.0000 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Test Kits