กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ขอนแก่นสะอาดอากาศบริสุทธิ์

ผลการตรวจวัดของสถานี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Microdust
จังหวัด : ขอนแก่น อำเภอ : อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบล : ในเมือง
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนคร ขอนแก่น

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-23 22:24:00 11.0000 ppm 30 ppm 0 ppm CO Analyzer Non-Dispersive Infrared Photometric Method