กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ผลการตรวจวัดของสถานี : จุดที่ 5 ตรงข้ามบ้านพี่อาจ(เทคนิคมอเตอร์แอร์) *แอมโมเนีย>10,ไนเตรทน้อยกว่า0.2*

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Test Kit
จังหวัด : เชียงราย อำเภอ : อำเภอเทิง ตำบล : เวียง
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเทิง

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-25 15:52:00 60.0000 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Test Kits