กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ผลการตรวจวัดของสถานี : จุดที่ 10 สะพานธาราริน *ไนเตรท<0.2

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Test Kit
จังหวัด : เชียงราย อำเภอ : อำเภอเทิง ตำบล : ตับเต่า
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเทิง

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-25 16:18:00 0.0000 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Test Kits