กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ผลการตรวจวัดของสถานี : จุดที่ 2 โรงอาหารจุดน้ำเข้า

ประเภทการตรวจวัด : คุณภาพน้ำผิวดินอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : Test Kit
จังหวัด : เชียงราย อำเภอ : อำเภอเทิง ตำบล : เวียง
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเทิง

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2023-01-25 16:29:00 120.0000 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Test Kits