กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีอื่นภายในโครงการ ตรวจวัดเสียงสนามบินนครศรีธรรมราช

ผลการตรวจวัดของสถานี : สถานีอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 177 หมู่ที่ 10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทการตรวจวัด : เสียงจากอากาศยาน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : เครื่องมือวัดระดับเสียง ยี่ห้อ 01dB รุ่น DUO serial No. 10869
จังหวัด : นครศรีธรรมราช อำเภอ : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตำบล : ปากพูน
ส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองปากพูน

# วันที่เก็บข้อมูล ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐาน ค่าเฝ้าระวัง วิธีการตรวจวัด
1 2019-02-12 00:00:00 15.4500 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
2 2019-02-11 00:00:00 12.5300 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
3 2019-02-10 00:00:00 13.1900 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
4 2019-02-09 00:00:00 14.5000 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
5 2019-02-08 00:00:00 16.6900 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
6 2019-02-07 00:00:00 14.3500 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
7 2019-02-06 00:00:00 10.9300 - 30 - 30 - เสียงจากอากาศยานในพื้นที่ชุมชน